مرکز تعميرات تلويزيون ایکس ویژن قم | 09193056404

  • 0
مرکز تعميرات تلويزيون ایکس ویژن قم

مرکز تعميرات تلويزيون ایکس ویژن قم | 09193056404

مرکز تعميرات تلويزيون ایکس ویژن قم

۱ – کارگری که به طور موقت فعالیت سطح بالاتری را نقل می‌کند

و حداقل یک ماه آن را انجام می‌دهد،

برای مدت انتقال، مستمری دریافت می‌کند.

۲ مستمری بازنشستگی براساس تفاوت بین پاداشی است

که کارگر در صورتی که در گروه حقوق بالاتر

بعدی طبقه‌بندی شود و گروه پرداختی که

در آن طبقه‌بندی می‌شود، مجاز خواهد بود.

اعلام پروتکل برای دومین حکم بند ۵ (۲)۵ در مورد کاهش

عملکرد براساس یک حادثه کار شناخته‌شده،

تعميرکار سيار تلويزيون ایکس ویژن در قم

 

این موضوع باید به شیوه‌ای مناسب مورد توجه قرار گیرد.

اعلام پروتکل به بخش‌های ۵ (۲)و ۶ (۵)و ۶.

مشارکت کمیسیون، تصمیم جایزه را پوشش نمی‌دهد.

اعلام پروتکل برای ۵ (۳)این طرح نیز برای بازنمایی

کارگران موجود و کارگران پیشروی اعمال می‌شود.

کارگران در این ضمیمه ۲ غرامت دریافت خواهند کرد.

۲)۱ در آمد سال برای پاداش کارمند در ماه تقویم است.

۲ پرداخت در آخرین روز از ماه جاری به یک

حساب جاری در داخل کشور توسط کارمندان انجام خواهد شد.

(۳)۱ اساس ارزیابی برای پرداخت بیشتر غرامت پس از بند ۸،

بند ۱ و بند ۲ به چهار، میانگین  توافق‌شده است

که در سه مرحله آخر برای پرداخت بیشتر به تقویم کامل قبل پرداخت شده‌است.

مرکز تعميرات تلويزيون ایکس ویژن قم
مرکز تعميرات تلويزيون ایکس ویژن قم

 

۲ با این تفاوت که از اینها حقوق اضافی برای اضافه‌کاری هستند

(به جز برای اضافه‌کاری ارایه‌شده در بند ۵)،

حق بیمه سود (بند ۶)، پرداخت‌های خاص (بند ۶)و پرداخت‌های خاص (۱۷ (۱).

(۴)یک تعیین هزینه ساعتی، هزینه (بند ۱)باید توسط چهار،

۳۴۸ بار در ساعات کاری هفتگی منظم (۱)تقسیم شود (۱)

(۱). ۲ دست‌مزد ساعتی کارمندان که شرایط

کاری آن‌ها در ناحیه بادن – وورتمبرگ، باواریا، برلین، برمن،

وستفالن،- هولشتاین، و هولشتاین – هولشتاین تعیین می‌شوند،

در ضمیمه ۳

a. ۳  ساعتی کارمندان که روابط کارفرما –

کارمندان آن‌ها در حوزه انجمن‌های کارفرمایان

شهرداری، براندنبورگ،

آنهالت و تورینگن توسط ۳ B اخراج می‌شوند.


Log out of this account

Leave a Reply

دسته‌ها